Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

1.1       Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi poskytovateľom a kupujúcim resp. objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie zážitku na leteckom simulátore Boeing B737, Piper Seneca alebo Cessna Citation:

Poskytovateľ: PT Engineering s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 14925/B

Adresa: Gruzínska 18, Bratislava 821 05

IČO: 35720743

DIČ: 2020228309

Bankové spojenie:         IBAN: SK18 3100 0000 0041 1007 4834

Swift: LUBASKBX

kontakt: info@simulatorcentrum.sk

 

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

 

2.1       Kupujúci zašle objednávku prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára. Objednávka sa stáva záväznou a zmluva je uzatvorená:

 

- akceptovaním objednávky poskytovateľom potvrdzujúcim e-mailom, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu.

 

 3. Storno objednávky

 

 3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku/rezerváciu bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to osobne, písomne, e-mailom.

Kupujúci má právo stornovať záväznú objednávku/rezerváciu bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od potvrdenia záväznej objednávky/rezervácie.

Kupujúci má právo zrušiť rezervovaný termín konania služby a však musí tak učiniť výhradne písomnou formou emailom na info@simulatorcentrum.sk najneskôr do 18:00 1 pracovný deň pred rezervovaným termínom.

V prípade, že kupujúci zruší/požiada o presunutie termínu neskôr ako 1 pracovný deň (1 pracovný deň do 18:00) pred rezervovaným termínom, bude kupujúcemu rezervovanie nového termínu spoplatnené podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok

 

3.2. Storno objednávky zo strany poskytovateľa

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak:

- objednávka nebola záväzne potvrdená zo strany objednávateľa/kupujúceho,

- sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a navrhnúť mu iný možný termín (poskytovateľ resp predávajúci nenesie zodpovednosť za vzniknuté náklady kupujúceho (cestovné, ubytovanie a podobné))

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci má právo na:

 

- riadne a včasné dodanie objednanej služby v množstve, kvalite a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

- v prípade, že plnenia poskytovateľa neprebiehajú v súlade s obchodnými podmienkami je kupujúci oprávnený vykonať reklamáciu,

- kupujúci má právo priviesť so sebou max. 2 osoby ako doprovod, viac osôb nebude do priestorov simulátora vpustených (neplatí pre kolektívy a akcie dojednané na základe individuálnych podmienok; viacčlenné skupiny a kolektívy majú povolený vstup len na základe individuálne dojednaných podmienok),

- osoby doprevádzajúce kupujúceho majú povolené v simulátore fotiť a filmovať,

- kupujúci má možnosť zaparkovať svoje vozidlo na vyhradenom parkovacom mieste priamo pred budovou simulátora (max. 1 vozidlo). V prípade ak je toto miesto obsadené, sa parkuje na Krásnej ulici pri Kaštieli (vzdialenosť ca 200m). Je zakázane parkovať pred inými domami alebo na chodníkoch.

 

4.2 Kupujúci je povinný:

 

- zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú kúpnu cenu pred využitím dohodnutej služby (platba vopred),

- v prípade nákupu zážitku cez jedného z partnerov (Zľava dňa, Boomer, Sleva dne, Zlavomat, Enjoy zážitky, Naj zážitky, Adrop, Benefit plus, a podobné) zarezervovať termín absolvovania zážitku v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti kupónu. Rezervácia na konkrétny termín minimálne 3 týždne vopred.,

 v prípade nedostupnosti želaného termínu akceptovať navrhnuté dostupné termíny v rámci platnosti kupónu.

- nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa,

- nepoškodzovať predmety slúžiace na poskytnutie služby,

- starať sa o predmet služby tak, aby na ňom nevznikala škoda. Počas doby, kedy plynie čas uskutočňovania objednanej služby kupujúci zodpovedá za stratu, poškodenie alebo zničenie predmetov slúžiacich na zabezpečenie služby,

- uhradiť kúpnu cenu predmetov slúžiacich na zabezpečenie služby v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim v plnej výške,

- v osobitných prípadoch vrátiť predmety slúžiace na zabezpečenie služby v dohodnutom čase,

- prísť na rezervovaný termín v časovom predstihu min 5 minút, v opačnom prípade sa čas trvania zážitku môže skrátiť o čas meškania; v prípade meškania o 30 a viac minút bude zážitok zrušený (poskytnutie náhradného termínu podľa bodu 5.2)

- v prípade príchodu na viacerých motorových vozidlách zaparkovať ďalšie vozidlá na Krásnej ulici (pred kaštieľom, cca. 200 m od budovy simulátora; platí zákaz parkovania pred susednými domami, a na chodníku - hrozí riziko dopustenia sa priestupku, ktorého dôledkom môže byť udelenie pokuty alebo odtiahnutia),

- v prípade, že kupujúcemu príde počas zážitku nevoľno (do cca. 5 min. - ak niekomu príde nevoľno, tak je to hneď po začiatku letu, okamžite po spustení simulácie), túto skutočnosť je povinný bezodkladne hlásiť inštruktorovi. Zážitok sa preruší, po krátkej pauze sa bude opätovne pokračovať. Ak by sa takýto stav opakoval, zážitok bude ukončený, nakoľko hrozí reálne riziko epileptického záchvatu. V príp. platby v hotovosti alebo našou poukážkou ponúkame možnosť výmeny sa na zážitku s doprovodom alebo vrátenie uhradenej kúpnej ceny. V prípade zakúpenia cez zľavový alebo zážitkový portál vystavíme kupujúcemu doklad o predčasnom ukončení zážitku so zdravotných dôvodov a zákazník musí kompenzáciu (vrátenie zaplatenej sumy) riešiť individuálne s predajcom (zľavový, zážitkový portál). Poskytovateľ služby (simulatorcentrum) nepreberá zodpovednosť za žiadne zdravotné ujmy,

- kupujúci je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi inštruktora, dbať na bezpečnosť a dodržiavať prevádzkový poriadok poskytovateľa,

- kupujúci je povinný v období od Novembra do Apríla (alebo v prípade nepriaznivého počasia - sneh, dážď) priniesť si so sebou náhradnú suchú obuv (športová obuv - tenisky, poltopánky; neprípustná je voľná obuv - šľapky, žabky, a obuv na vysokých podpätkoch - lodičky)

 v prípade neprinesenia si náhradnej obuvy si poskytovateľ vyhradzuje právo účtovať poplatok 12,-Euro.

 

5. Práva a povinnosti poskytovateľa

 

5.1. Poskytovateľ je povinný:

- riadne a včas dodať na základe objednávky kupujúcemu službu v dohodnutom množstve a kvalite,

- odovzdať kupujúcemu v čase dodania služby doklady potrebné na užívanie služby.

 

5.2. Poskytovateľ má právo na:

- riadne a včasné zaplatenie plnej kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu, a to v hotovosti alebo na číslo účtu poskytovateľa,

- úhradu kúpnej ceny predmetov slúžiacich na poskytnutie služby v prípade straty, poškodenia alebo zničenia kupujúcim,

- nevpustiť kupujúceho do simulátora v prípade, že nespĺňa poskytovateľom zadefinované vekové, výškové a hmotnostné obmedzenia:

a) odporúčaný vek 15 rokov (avšak minimálne 10 rokov)

b) výška minimálne 150 cm, maximálne 200 cm,

c) váha min. 40 kg, max. 110 kg,

- v prípade absolvovania zážitku dieťaťa mladšieho ako 10 rokov bude celá simulácia (let) prebiehať na autopilota,

- okamžité ukončenie prebiehajúceho zážitku ak sa zákazník nebude riadiť pokynmi oprávnenej osoby (inštruktor),

- okamžité ukončenie prebiehajúceho zážitku ak oprávnená osoba (inštruktor) bude mať podozrenie, že kupujúci alebo doprovod sú pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a omamných látok, bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny,

- nárokovanie si úhrady 12,- Euro od kupujúceho v prípade jeho stornovania už potvrdenej záväznej objednávky ako je uvedené v bode 3.1. týchto Obchodných podmienok, alebo pri predĺžení platnosti už vystaveného kupónu alebo poukážky o jeden mesiac. Pre predĺženie platnosti kupónu je potrebné zaslať tento kupón ešte počas jeho platnosti na info@simulatorcentrum.sk a je spoplatnené vyššie uvedenou sumou 12, Euro.

- Ak sú predávajúcemu známe negatívne referencie na kupujúceho z minulosti (negatívne referencie = problemová komunikácia, správanie počas rezervácie a uplatnenia zážitku), zaradiť takéhoto kupujúceho na interný zoznam nežiadaných osôb tzv. black list.

- nepredať/nerealizovať zážitok pre kupujúcemu zaradenému v zozname neželaných osôb/black list, v takomto prípade bude kupujúcemu vystornovaná objednávka a vrátená kúpna cena (storno a vrátenie kúpnej ceny rieši predajca alebo sprostredkovateľ).

- Zážitok nieje vhodný pre tehotné ženy od 3 mesiaca tehotenstva a pre osoby trpiace poruchami osobnosti a Epilepsiou.

 

6. Platobné podmienky a cena

 

6.1       Ceny uvedené na stránke www.simulatorcentrum.sk sú uvedené vrátane DPH a sú konečné.

 

6.2       Kupujúci je povinný zaplatiť poskytovateľovi kúpnu cenu objednanej služby dohodnutú v objednávke:

- v hotovosti,

- bezhotovostným prevodom na č. účtu uvedeného v bode 1.1 týchto Obchodných podmienok.

 

6.3       V prípade, že kupujúci zaplatí poskytovateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 

6.4       Poskytovateľ je povinný bezodkladne vystaviť kupujúcemu riadny účtovný doklad.

 

 7. Ostatné ustanovenia

 

7.1       V priestore simulátora (cockpitu) je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo, nápoje, fajčiť, platí zákaz telefonovania (mobilný telefón treba prepnúť do letového režimu).

7.2       Konzumácia nápojov a jedál je povolená len v priestoroch na to určených (tzv. catering zóna).

7.3       Doprevádzajúce osoby, ktoré budú prítomné v priestore cockpitu musia mať na mobilnom telefóne zapnutý tichý režim, tieto osoby môžu počas trvania zážitku fotiť a filmovať, nesmú však svojim správaním rušiť priebeh zážitku, v opačnom prípade budú zo simulátora vykázané.

7.4       Do priestorov simulátora (ani budovy) nebudú vpustené osoby pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok.

7.5       Pred budovou simulátora je vyhradené 1 parkovacie miesto (označené ako P), ktoré môže kupujúci využiť počas trvania zážitku. V prípade príchodu na viacerých autách, tieto autá parkujú na Krásnej ulici (pred kaštieľom, cca. 200 m od budovy simulátora). Platí zákaz parkovania pred susednými domami, príp. na chodníku (takéto parkovanie je na vlastné riziko, simulátor nenesie zodpovednosť za takéto jednanie v prípade udelenia pokuty alebo odtiahnutia motorového vozidla).

7.6       Účastník zážitku si môže so sebou privisť max. 2 osoby ako doprovod (vrátane detí), ostatné ďalšie osoby nebudú do budovy vpustené.

7.7       V prípade nepriaznivého počasia (dážď, sneh, najmä v mesiacoch november až do konca apríla) je do simulátora povolený vstup len v suchej obuvi (športová obuv ako napr. tenisky, poltopánky, plná obuv; nie je povolené absolvovať let v šľapkách, žabkách či inej voľnej obuvi ako ani v topánkach na podpätkoch - lodičky). V prípade neprinesenia si náhradnej obuvy zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje podmieniť vstup do simulátora a absolvovanie zážitku dodatočným poplatkom 12,-Euro.

7.8       Vstup do simulátora na miesto pilota majú povolené len osoby staršie ako 10 rokov, maximálna výška 200 cm, váha 110 kg (v príp. vyšších hmotností treba kontaktovať prevádzkovateľa; jedná sa o obvod pása z dôvodu ovládania lietadla, dosiahnutia na ovládacie a manipulačné prístroje - "je rozdiel mať 130 kg a 190 cm a iné mať 150 kg a 150 cm" - dúfame, že nikoho neurazíme, ale z dôvodu obmedzeného priestoru sa to nad určitý obvod pása nedá, aj reálny piloti majú isté fyziologické obmedzenia, ktoré musia spĺňať), tolerancia je ± 5 cm a 5 kg.

Deti mladšie ako 10 rokov (a často aj ako 15 rokov) nemajú fyzické predpoklady (silu, koncentráciu a dostatočné uvedomenie si súvislostí; je to lietadlo a nie počítačová hra ani hračka) pre ovládanie simulátora.

7.9.      V prípade, že zákazník nedokáže úspešne pristáť v rámci predplateného časového limitu, nemá nárok na opravné pristátie.

7.10     Kupujúci svojvoľne nesmie ovládať žiadne prístroje, príslušenstvo a prvky simulátora, nesmie sa dotýkať a prestavovať žiadne zariadenie v simulátore, ktoré mu neurčil inštruktor (sedadlo, podvozok, klapky a pod.). V prípade nepohodlného sedenia sedadlo nastaví do optimálnej polohy inštruktor.

7.11     Kupujúci je povinný prísť na zážitok v časovom predstihu (cca. 5 minút), v opačnom prípade bude o čas meškania skrátené trvanie zážitku, v prípade meškania 30 a viac minút bude zážitok zrušený a je potrebné si zarezervovať náhradný termín podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok.

7.12    V prípade výskytu technickej závady na simulátore, kde ale ostáva "lietadlo" - simulátor letu schopné, zážitok pokračuje.

7.13    V prípade výskytu technickej závady na simulátore, kde simulátor nieje letuschopný, nasleduje technická prestávka na odstránenie závady na simulátore, ak poskytovateľ resp predávajúci nieje schopný uviesť simulátor do letu schopného stavu najneskôr do 30 min, zážitok sa ruší a zákazník resp kupujúci dostáva náhradný termín na zážitok v plnom rozsahu. Poskytovateľ resp predávajúci nenesie zodpovednosť za vzniknuté náklady zákazníka resp. kupujúceho (cestovné, ubytovanie a podobné)

8. Teambuildingové (skupinové) vstupy

8.1       Zákazníci zúčastňujúci sa teambuildingu parkujú svoje autá na Krásnej ulici (cca. 250 m od budovy simulátora, pred kaštieľom), pred budovou simulátora je vyhradené 1 parkovacie miesto označené PGuest. Parkovanie pred susednými domami ako aj na chodníku je zakázané a je výlučne na zodpovednosti majiteľa vozidla (prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade udelenia pokuty alebo odtiahnutia auta).

8.2       Na začiatku teambuildingu je celá skupina povinná sa zhromaždiť v určenom priestore (priestor určí inštruktor alebo iná osoba z personálu), rozdeliť sa na 3 - členné skupiny a zapnúť mobilné telefóny do letového režimu.

8.3       Do priestorov cockpitu (lietadla) je oprávnená vstúpiť len jedna skupina (účastníci tejto skupiny) až po vyzvaní inštruktora. Ostatné skupiny sa zdržiavajú výlučne na vyhradenom mieste (platí prísny zákaz pohybovať sa v iných priestoroch ako sú vyhradené - neuposlúchnutie bude potrestané vyprevadením takejto osoby z budovy bez možnosti vrátiť sa). V prípade, že niekto z účastníkov opustí budovu svojvoľne, nebude mu umožnený opätovný vstup do budovy.

8.4       V intervale každých 60 minút bude organizovaná (fajčiarska) prestávka v trvaní cca. 5 minút.

8.5       Akákoľvek konzumácia nápojov a jedál je povolená len v priestoroch na to určených (tzv. catering zóna).

8.6       Účastníci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok budú automaticky vylúčení z akcie.

8.7       Účastníci teambuildingu nechajú svoje vrchné oblečenie (bundy, kabáty) v šatni na vešiaku a v prípade daždivého počasia a zimného obdobia prinesú si so sebou náhradnú suchú obuv (športovú).

8.8       V prípade organizovania teambuildingovej akcie alebo záujmu o vstup viacčlennej skupyny je potrebné požiadať výlučne písomnou formou (e-mailom) aspoň 10 pracovných dní pred želaným termínom a dojednať individuálne požiadavky a podmienky.

8.9       Pri teambuildingových akciách sa uhrádza 50% z celkovej sumy vopred na účet poskytovateľa.

 

 

9. ATO - prenájom leteckého simulátora pre letecké školy

 

9.1          Pre ATO platia ceny podľa platného cenníka alebo tie, ktoré sú individuálne dojednané (na základe zmluvy).

9.2          Pri výcvyku ATO študentov musí byť prítomný inštruktor zo simulatorcentra (v príp., že ATO chce len svojho inštruktora, tento musí prejsť plateným zaškolením a úspešným zvládnutím záverečnej skúšky).

9.3          Dojednaná cena platí pre 1 posádku, t.j. 2 piloti (študenti) a inštruktor, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

9.4          Cena za prenájom výukovej miestnosti (miestnosť pred simulátorom) je 30 €/hod. vrát. DPH.

9.5          Pred budovou simulátora je vyhradené 1 parkovacie miesto, ak účastníci prídu individuálne, každý na svojom aute, ostatní parkujú na Krásnej ulici (pred kaštieľom, cca. 250 m od simulátora). Je prísne zakázané parkovať pred ostatnými domami príp. na chodníku (neuposlúchnutie môže mať za následok udelenie pokuty alebo odtiahnutie auta - prevádzkovateľ za takto spôsobenú škodu nenesie žiadnu zodpovednosť).

9.6          Zľavnené ceny platia až po predplatení (budú rezervované sloty pre jednotlivé posádky na základe písomnej dohody).

10. Prílohy

10.1     Súčasťou Obchodných podmienok je Prevádzkový poriadok poskytovateľa (prevádzkovateľa služby).

 

 11. Osobné údaje a ich ochrana

 

V zmylsle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa poskytovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

 

12. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 10.10. 2016.